Kallelse till årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte 2020

KlubbaFjärdsjömåla AIF hälsar alla medlemmar varmt välkomna till årsmöte för 2020.

När? Tisdagen 25 Februari kl 18.00
Var? Klubbstugan i Fjärdsjömåla

Föreningen bjuder på fika.

Välkomna!

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga till medlemmar på förfrågan till styrelsen.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 8. Fastställande av medlemsavgifter
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 11. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  3. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
  4. en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  5. tre ledamöter i valberedningen varav en på en tid på två år tillika ordförande. Övriga två på en tid av ett år
  6. beslut om val av ombud till organisationer föreningen har rätt att representera med ombud
 12. Övriga frågor